regulamin

Regulamin sklepu internetowego

– Stema Polska Sp z o.o.

I. Definicje

STEMA/Sprzedawca – Stema Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 12 lok. 428, 01-402  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000522951, NIP 5272718760, REGON 147378687, kapitał zakładowy 5000,00zł.

Stema sklep internetowy – sklep internetowy dostępny dla Klientów pod adresem www.stema-polska.pl prowadzony przez STEMA

Zamawiający/Klient – osoba dokonująca zakupów do celów prywatnych.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Cena – cena Towaru brutto, umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).


Koszty Dostawy – koszty dostarczenia Produktów objętych potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Zamawiającego, widoczne na stronie internetowej Sklepu Internetowego Stema sklep internetowy przy składaniu Zamówienia.

Zamówienie – oferta Zamawiającego nabycia Produktów określonych w formularzu zamówienia.

II. Postanowienia ogólne

 1. STEMA świadczy usługi w ramach Sklepu Internetowego Stema sklep internetowy zgodnie z Regulaminem. Stema świadczy usługi w ramach Sklepu Internetowego Stema sklep internetowy wyłącznie Zamawiającym.

 2. Zamawiający mogą korzystać ze Sklepu Internetowego Stema sklep internetowy wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Dla wygody Klienta Regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie www.stema-polska.pl. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego Stema sklep internetowy jest akceptacja Regulaminu.

 3. Sklep Internetowy Stema sklep internetowy oferuje Klientom możliwość przeglądania Produktów, nabywania Produktów, płatności za Produkty oraz inne funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.

 4. Warunki techniczne i sposoby zgłaszania nieprawidłowości opisane są w dalszej części Regulaminu.

 5. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji.

 6. STEMA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach Kont oraz by Sklep Internetowy Stema sklep internetowy działał w sposób ciągły i poprawny. 
   

  

III     Świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:

  1. Rejestrację;

  2. Korzystanie z funkcjonalności Konta, o których mowa w niniejszym Regulaminie

 2. Usługi, o których mowa powyżej, są dostępne wyłącznie dla Zamawiających, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu do Konta.

 3. W ramach korzystania z usług, o których mowa powyżej, niedozwolone jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym.

 4. W celu właściwego korzystania z ze Stema sklep internetowy Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.

 5. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48).

 6. Przed rozpoczęciem korzystania ze Stema sklep internetowy, w tym przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronie www.stema-polska.pl.

IV     Towary z asortymentu Stema sklep internetowy

 1. Informacje o Towarach, takie jak zdjęcie, opis i skład, dostępne są na stronie internetowej www.stema-polska.pl, w opisach dotyczących poszczególnych Towarów.

 2. Nazwy handlowe, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronie www.stema-polska.pl podlegają ochronie prawnej.

 3. Wszystkie towary oferowane na stronach www.stema-polska.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone  do obrotu.

V     Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.

 2. Sprzedawca realizuje Zamówienia, jeżeli minimalna kwota zamówionych Towarów wynosi 30,00 (słownie: trzydzieści) złotych brutto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie są przyjmowane.

 3. W czasie kompletowania Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i ich ilości, miejsca dostawy. Złożenie Zamówienia możliwe jest wyłącznie dla Zamawiających zarejestrowanych w Stema sklep internetowy  (posiadających Konto), po zalogowaniu. Zamawiający, który nie posiada Konta powinien przed złożeniem Zamówienia dokonać Rejestracji.

 4. W czasie składania Zamówienia Zamawiający podaje dane adresowe miejsca dostawy

 5. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający wybiera właściwy przycisk na formularzu Zamówienia wraz z informacją że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zmawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem, ilością oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 6. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku zamawiam z obowiązkiem zapłaty. W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje przez:

  1. przesłanie Zamawiającemu na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w ust. 7 powyżej;

  2. dołączenie do Towaru dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury);

 9. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, a Zamawiający może odstąpić od Umowy (zrezygnować z Zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Zamawiający dokonał Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Zamawiającemu całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Towary, z których Zamawiający rezygnuje.

 10. Wszystkie Ceny Towarów oraz Koszty dostawy podawane na stronie www.stema-polska.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 11. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy które wynoszą 15 zł za każdą przesyłkę. Przy zamówieniach powyżej 100 zł. Sprzedawca nie dolicza kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów. Wszystkie dostawy będą realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

VI.     Rejestracja

 1. Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.

 2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Zamówienia.

 3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.stema-polska.pl.

 4. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

 5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Zamawiającym oraz założenia i utrzymania Konta.

 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.

 

VII.     Konto Zamawiającego.

 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:

1.1. składanie Zamówień;

1.2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

1.3.      tworzenie listy zakupów;

1.4.      przeglądanie historii Zamówień;

 1. Login i hasło mają charakter poufny.

 2. Zabrania się udostępniania przez Zamawiającego swojego Konta osobom trzecim.

 3. Zamawiający może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Sprzedawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta.  

 

VIII.     Płatności

 1. Zamawiający dokonuje Płatności przed dostarczeniem Zamówienia (przedpłata) na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.

IX     Realizacja i dostawa Towarów.

 1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia dostępu do składania Zamówień.

 3. W przypadku, gdy adres dostawy nie jest tożsamy z adresem zamieszkania Zamawiającego, a dostawa ma nastąpić na adres zamieszkania innej osoby fizycznej, Zamawiający oświadcza, że posiada zgodę dysponenta lokalu na realizację Zamówienia pod ten adres.  

 4. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru środkami transportu firm zewnetrznych świadczących profesjonalnie tego typu usługi.

 5. Podczas wydawania Towaru Zamawiający powinien w obecności dostawcy, dokonać sprawdzenia, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru.

 6. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.

 7. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy w wybranym przez siebieterminie i przedziale godzinowym.

 8. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Towar i dostawę Towaru dostarczonego zgodnie z Zamówieniem.

 9. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Zamawiającemu Towaru zgodnie z Zamówieniem.

X      Prawo odstąpienia

 1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia którym Zamawiający lub osoba trzecia upoważniona przez Zamawiającego do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w § 9 ust. 1 powyżej, Zamawiający powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w potwierdzeniu złożenia Zamówienia oraz na stronie internetowej na przykład wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.

 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie www.stema-polska.pl. Wraz z niniejszym Regulaminem.

 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 9 ust. 1, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego Płatności, w tym Koszty Dostawy, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.

 7. Po o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest on do zwrotu dostarczonych Towarów Sprzedawcy. Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w § 9 ust. 5 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Zamawiający odpowiada tylko za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów.

 11. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającym nie będącym Konsumentami.

 

XI  Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 2. Wszelkie reklamacje, mogą być zgłaszane:

  1. na piśmie, na adres Sprzedawcy; 

  2. pocztą elektroniczną, na adres: handlowy@stema-polska.pl;

 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia. W przypadku reklamacji dotyczących Towaru do reklamacji powinien być dołączony oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury).

 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 6. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.

 7. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.

 8. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

XII  Dane osobowe

– informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.stema-polska.pl oraz w inny zgodny z prawem sposób niezbędny do realizacji umów z Klientami jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu założenia i utrzymania Konta oraz zawierania i wykonania Umów, w tym obsługi reklamacji oraz do innych celów na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody Klienta. Dane osobowe przetwarzane są także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta i realizacji   Zamówień.

 4. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:

  1. dostępu do treści danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych,

  2. żądania sprostowania danych, jeżeli są one niekompletne lub nieprawidłowe,

  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. do przenoszenia danych osobowych, prawo dootrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przekazania ich innemu Administratorowi,

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  7. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane osobowe dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,

  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedazowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprzedawcy, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych.

 6. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Klienta będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta

 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody Klienta będą przechowywane do czasu jej odwołania.

– zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę naprzetwarzanie danych osobowych w celach:

  1. marketingu produktów lub usług sprzedawcy, organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,

  2. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,

  3. przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym regulaminu i Cennika, o zmianach danych firmy Sprzedawcy oraz w celach realizacji zawieranych umów na adres poczy elektronicznej wskazany przez Klienta,

XIII  Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:

  1. nie świadczy usług posprzedażnych;

  2.  nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

  3. nie pobiera od Konsumentów kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;

  4. nie oferuje dostarczania treści cyfrowych ani nie zawiera za pośrednictwem Stema Polska umów o dostarczanie takich treści;

  5. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

  6. nie zawiera za pośrednictwem Stema Polska umów sprzedaży, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży;

  7. nie zawiera za pośrednictwem Stema Polska umów sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Zamawiającego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  8. nie zawiera za pośrednictwem Stema Polska umów sprzedaży napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  9. nie zawiera za pośrednictwem Stema Polska umów sprzedaży w drodze aukcji publicznej,

  10. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej,na stronie www.stema-polska.pl  

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej Stema Polska i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom.

 5. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadamia zarejestrowanych Zamawiających na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej www.stema-polska.pl.

 6. Zmieniony Regulamin wiąże Zamawiających, którzy nie zrezygnują z Konta w www.stema-polska.pl 
  w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsument 

KONTAKT

STEMA & MANLESS Paluszki i Przekąski Sp. z o.o.

Adres zakładu produkcyjnego:

NOWA PUŁAPINA 2C, 96-314 BARANÓW 

TEL/FAX. 46 856 00 13

handlowy@stema-polska.pl

WWW.STEMA-POLSKA.PL 

 • Facebook Social Ikona
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now